تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۲۸ نوشته از ۳ سایت ثبت شده است

بدست آوردن آدرس (URL) تصویر شاخص در وردپرس

23 فروردین 1398 با قرار دادن کد زیر در مکان دلخواه پوسته وردپرسی خود می توانید آدرس تصویر شاخص نوشته را بدست آورید . <?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )) : ?> <?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'single-post-thumbnail' ); ?> <img src="<?php echo $image[0]; ?>" /> <?php endif; ?> شما می توانید مقاله دیگری با این موضوع [