تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۹۵ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

خواندن وروردی متد post در PHP

03 فروردین 1398 برای خواندن مقدار داخل body در متد post شما میتوانبد با استفاده از php://input یا با استفاده از متغیر سراسری POST_$ به آن دسترسی داشته باشید. فرق دو متغیر بالا در این است که اگر وروردی شما به صورت form data باشد از POST_$ استفده میکنید و اکر ورودی شما به صورت raw data باشد،