تعداد کل مطالب سیاره ۲,۴۴۸ نوشته از ۴ سایت ثبت شده است

ساب دامین و ساب فولدر

31 تیر 1400 مقایسه ساب دامین و ساب فولدر اینکه برای قسمت جدیدی از وب سایت که در نظر داریم راه اندازی کنیم از ساب دامین استفاده کنیم یا ساب فولدر یک بحث قدیمی ، معروف و ادامه دار است و همواره مورد بحث بوده و موافق ها و مخالفین هم در هر دو مورد داشته است