هم اکنون ۱۱۸ عضو فعال در خبرنامه و ۳۱ سایت ثبت شده اند

بدست آوردن آدرس (URL) تصویر شاخص در وردپرس

۲۳ فروردین ۱۳۹۸ با قرار دادن کد زیر در مکان دلخواه پوسته وردپرسی خود می توانید آدرس تصویر شاخص نوشته را بدست آورید . <?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )) : ?> <?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'single-post-thumbnail' ); ?> <img src="<?php echo $image[0]; ?>" /> <?php endif; ?> شما می توانید مقاله دیگری با این موضوع [